Default

گروه مالی ملت

هویت گروه مالی ملت

توسعه‌دهندة فعالیت‌های بانکی و مالی بانک ملت و تسهیل‌گر و تسریع‌بخش فرآیندهای آن.

ماموریت گروه مالی ملت

ما بازوی بانک ملت و واسط بین بازار پول و بازار سرمایه هستیم. اصل حاکم بر فعالیت‌های ما، هدفمندسازی سرمایه‌گذاری‌های کنترلی و غیرکنترلی بانک ملت و تکمیل زنجیره ارزش گروه و شرکت‌ها در حوزه فعالیت‌های مالی است. ما به حفظ و افزایش ثروت سهامداران متعهدیم و برای تحقق تعهدمان، با عزم تمام به راهبری و نظارت پرتفوهای زیرمجموعه و ارزش‌آفرینی در کلیه بازارهای مرتبط با شرکت‌های تابعه می‌پردازیم. همچنین با استفاده از راهکارهای بازار در بازارهای پولی و سرمایه‌ای، تسهیل‌گر بازگشت فعالیت‌های بانک ملت به چرخه ارزش‌آفرینی بانکی هستیم تا تمرکز این نهاد بر کسب‌وکار اصلی‌اش در حوزه بانکی حفظ شود.

چشم انداز گروه مالی ملت

تبدیل شدن به هلدینگ سرآمد و تخصصی مالی در سطح کشور، ضمن تحقق بخش عمدة سود هدف بانک ملت.